İÇ YÖNERGELER | Bell Holding

İÇ YÖNERGELER

1. BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

2. BÖLÜM

Genel Kurulun
Çalışma Usül ve Esasları

3. BÖLÜM

Çeşitli Hükümler